Cơ Cấu Tổ Chức

STT Họ và tên Chức vụ Năm sinh Văn băng, ngành đào tạo Học hàm, học vị Học phần sẽ giảng dạy
1 Nguyễn Tiến Chương Trưởng khoa 1959 Kỹ thuật xây dựng GS.TS Kết cấu bê tông cốt thép, kỹ thuật thi công, kết cấu thép
2 Vũ Đình Phụng Giảng viên 1941 Kỹ thuật xây dựng GS.TS Kỹ thuật hạ tầng, vật liệu xây dựng, cơ học đất, nền móng
3 Lưu Quang Phương Giảng viên 1993 Quản lý xây dựng ThS Kinh tế xây dựng, quản lý dự án, tổ chức thi công, dự toán xây dựng, thực tập công nhân, nhập môn ngành xây dựng
4 Lê Đỗ Kiên Giảng viên 1986 Kỹ thuật xây dựng TS Cơ kết cấu, thí nghiệm công trình
5 Trương Văn Tuấn Giảng viên 1990 Kỹ thuật xây dựng ThS Trắc địa, kỹ thuật điện
6 Hoàng Việt Bách Giảng viên 1987 Kỹ thuật xây dựng ThS Nền móng nhà nhiều tầng, kết cấu nhà nhiều tầng
7 Nguyễn Tiến Đạt Giảng viên 1989 Kỹ thuật xây dựng ThS Kết cấu thép
8 Phạm Duy Thố Giảng viên 1979 Kỹ thuật xây dựng ThS Cơ học kết cấu
9 Tiêu Văn Hoàng Giảng viên 1983 Kỹ thuật xây dựng ThS Địa chất công trình, an toàn lao động, tin học ứng dụng, cơ sở thiết kế công trình
10 Trịnh Bá Cường Giảng viên 1985 Kỹ thuật xây dựng ThS Môi trường trong xây dựng, thí nghiệm công trình