Đề Cương Chi Tiết Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Xây Dựng 2022

Thứ sáu, 30/12/2022, 13:43 (GMT+7)

STT Mã học phần Tên học phần Số TC Nội dung
1 PML0031 Triết học Mác Lênin 3 https://drive.google.com/file/d/1ZAbxj88x1PeyuEkNrdolqOlFNPqSvn5W/view?usp=sharing
2 BE10031 Tiếng Anh cơ bản 1 3 https://drive.google.com/file/d/1Q2opPIgigbg54ltwCn43wLLuXsG6y2Nr/view?usp=sharing
3 IFT0031 Tin học 3 https://drive.google.com/file/d/1IievPAVAsC8494MVKWU4PCKE9Oy1SC2q/view?usp=sharing
4 SSK0031 Kỹ năng mềm 2 https://drive.google.com/file/d/1J2MNi-7bOM3BYo2D-MBZiW7ker_W1tuy/view?usp=sharing
5 IFT0031 Toán cao cấp 1 3 https://drive.google.com/file/d/1ZB8K2yJc7PyimvTpUkeL-TFwiQ7xP1iP/view?usp=sharing
6 SUP0031 Khởi nghiệp 2 https://drive.google.com/file/d/1XMSjXaNtkW8JhCS2sK8RFYNPzJjH3WVJ/view?usp=sharing
7 EML0031 Kinh tế chính trị Mác Lênin 2 https://drive.google.com/file/d/1MV6TKBhQOj3m1l94cPLuwy3F6cD1mihY/view?usp=share_link
8 BE20031 Tiếng Anh cơ bản 2 3 https://drive.google.com/file/d/1ap_54Q-jXqm8LvrpWxwGyf4cLDXvYdfy/view?usp=sharing
9 DID0031 Kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản 2 https://drive.google.com/file/d/1QvUCtY_iGi-B1gHzMougIen4pgL8q0E-/view?usp=share_link
10 RME0031 Nhập môn ngành Xây Dựng 2 https://docs.google.com/document/d/1ljiakB__a21ift3zI-fBFHIAAszMjUW6/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
11 SSK0031 Toán cao cấp 2 3 https://drive.google.com/file/d/1ZB8K2yJc7PyimvTpUkeL-TFwiQ7xP1iP/view?usp=sharing
12 GSS0231 Cơ lý thuyết  3 https://docs.google.com/document/d/1XV98_ZtL-hS1YVFRo50GN1mJiK8B8D/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
13 SMG0231 Vẽ kỹ thuật 3 https://docs.google.com/document/d/10PBVTBERSJdfjHRrVGz37B0QkmIadfEu/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
14 SSO0031 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 https://drive.google.com/file/d/1DT9_4Khxewp-sznSM5AS-siOckWU8yXS/view?usp=sharing
15 BE30031 Tiếng Anh cơ bản 3 3 https://drive.google.com/file/d/1_VZVpjpbdDSpeWSDLySU5DkvbKa4JPTS/view?usp=sharing
16 GLA0031 Pháp luật đại cương 2 https://drive.google.com/file/d/1tCwYajK_4XzYuguH3e4E6OoJEhNCB_s_/view?usp=share_link
17 GNL0231 Trắc địa 3 https://docs.google.com/document/d/1HnBGz4x652AH7BcSD5Ay5r-ecSORyTDE/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
18 PLC0231 Thực tập trắc địa 2 https://docs.google.com/document/d/1hD5kSDtCaQKRqXZ7JXBFO4XTzYlDcyTO/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
19 MIC0231 Vật liệu xây dựng 3 https://docs.google.com/document/d/13E0_zEPZENxdTgIudN4xOatw9fprUefq/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
20 PRM0231 Sức bền vật liệu 1 3 https://docs.google.com/document/d/1tmCiO9GOdwIzpgyKTuELMHJySpC1F5lg/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
21 HTH0031 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 https://drive.google.com/file/d/1vkxyiRfGYxS0Rl4S1AZ_NmCKEyuhN2IC/view?usp=share_link
22 HIS0031 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 https://drive.google.com/file/d/146AHm6eKvhm00p3dz1c-3Ks1T0JVCVAR/view?usp=share_link
23 MAC0231 Địa chất công trình 3 https://docs.google.com/document/d/1eKfCoe4iQxDKJmyNm-G_j9YduRWrNzh8/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
24 GRL0231 Thực tập địa chất công trình 2 https://docs.google.com/document/d/1xU57Fpu2isnpuC8n2KuS8Gb6ZIkk-oLl/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
25 VAL0231 Sức bền vật liệu 2 2 https://docs.google.com/document/d/1tmCiO9GOdwIzpgyKTuELMHJySpC1F5lg/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
26 SAL0231 Kỹ thuật hạ tầng 3 https://docs.google.com/document/d/1ljiakB__a21ift3zI-fBFHIAAszMjUW6/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
27 STM0231 Cơ học kết cấu 1 3 https://docs.google.com/document/d/1Vv9Pjp9CYoozYhmf1N8ursbOjsPPRX3r/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
28 STM0231 Thủy lực công trình 2 https://docs.google.com/document/d/1aH0mMIA-sQ29s-C9J6fOl5ABjDe4rakY/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
29 MGP0231 Cơ học đất 3 https://docs.google.com/document/d/1qHZJEwfQPiPnUP36uB0k5s3uCaTd4fIZ/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
30 POP0231 Kết cấu bê tông cốt thép 1 + Đồ án 3 https://docs.google.com/document/d/1tpCwCEbVlz2SThwb42H4-3SWzbTBaS5p/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
31 OAN0231 Kết cấu thép 1 3 https://docs.google.com/document/d/15v9aF394GDfTJG01hpMmzUtSRYny5a1U/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
32 VSH0231 Cơ học kết cấu 2 3 https://docs.google.com/document/d/1ybhDHzxgxwMeXEPIlaptzvF0MEO50zHR/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
33 VSH0231 Máy xây dựng 2 https://docs.google.com/document/d/1ZCfT1dUt_dWHT2f9XMuMS000nxj5kKAJ/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
34 ENS0231 Động lực học và ổn định công trình 2 https://docs.google.com/document/d/1iGXe3-oTygajGLaO8260ur-Jg5dyzvMZ/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
35 EAD0231 Kỹ thuật điện 2 https://docs.google.com/document/d/11kkYjuULDi7mEt7bi9PmBA7Tmg7OCbfu/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
36 ENC0231 Luật xây dựng 2 https://docs.google.com/document/d/1p-Fiqh6JjfrgJYtPCdEIfTaOC1WDfaP3/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
37 ENG0231 Kết cấu bê tông cốt thép 2 + Đồ án 3 https://docs.google.com/document/d/1RFzG1Bxx_WOh6zN-6KDpL1ekk8dZowwR/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
38 ATP0231 Kết cấu thép 2 + Đồ án 3 https://docs.google.com/document/d/1JxYW18vTQ_H_3CgsFOaeTPyeuqFfl7Iv/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
39 CTL0231 Nền và móng 3 https://docs.google.com/document/d/1ZzotdyyWzVndZrwVlybEaLaDzbdLNJnH/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
40 MSA0231 Kiến trúc công trình  3 https://docs.google.com/document/d/1n2lH_5Ok6ipHPTXMZa36SGCQ9xJsp580/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
41 ABC0231 Kỹ thuật thi công 1 + Đồ án 3 https://docs.google.com/document/d/11QUl9CO-dLztXYhoFQcAa4NkARed8hgk/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
42 PFA0231 Tổ chức thi công + Đồ án 3 https://docs.google.com/document/d/1dTusR1QPQ42MCA_TGcLTpEMz75_Lcs2b/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
43 EED0231 Thực tập công nhân 2 https://docs.google.com/document/d/1-Hb0AUFcZAz6NjsysiOztQRMNU5tjYfR/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
44 NGO0231 Kinh tế xây dựng 2 https://docs.google.com/document/d/18qh4BohbJvjSCfH5r2hRi8NsXs4pb7FY/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
45 KEI0231 Quản lý dự án xây dựng  2 https://docs.google.com/document/d/1dkqEgsnMhM3LwxlW9Nc7tEJVzkm-C-Os/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
46 PBF0231 Nền móng nhà nhiều tầng 2 https://docs.google.com/document/d/1ZzotdyyWzVndZrwVlybEaLaDzbdLNJnH/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
47 ACK0231 Kết cấu nhà nhiều tầng 2 https://docs.google.com/document/d/1ZMDPPM-c-Jj8PdKtfjcsKfQEY6LGhC8A/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
48 OAN0231 An toàn lao động  2 https://docs.google.com/document/d/1lcJ1TEY7JsBJewBsxAhyQlwZLKj7Qc8i/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
49 SMT0231 Kỹ thuật thi công 2 3 https://docs.google.com/document/d/1V93m4Ltr8hxxOAa0-7X_lIZbfcjr9pcr/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
50 TSD0231 Thi công nhà cao tầng 3 https://docs.google.com/document/d/1ZMDPPM-c-Jj8PdKtfjcsKfQEY6LGhC8A/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
51 ATP0231 Tin học ứng dụng 2 https://docs.google.com/document/d/1rPfDEDiSnjsh2REOokCvOXckDFZBR9pI/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
52 CTL0231 Cơ sở thiết kế công trình DD&CN 2 https://docs.google.com/document/d/1d32MTj32nTvQ9zLZ9o417v6aUtPbx-uT/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
53 MSA0231 Dự toán xây dựng 2 https://docs.google.com/document/d/1y_cGY6lMSEZvxMR2lZ-XfPZd9wG473Au/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
54 ABC0231 Môi trường trong xây dựng 2 https://docs.google.com/document/d/1tYGLcyvYYkTSwDszOnZi_arKRC73z8wA/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
55 SMT0231 Thí nghiệm công trình 2 https://docs.google.com/document/d/1szM-piRfaWcbp1RqCrJC5OQBuvrdRsl7/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
56 NGO0231 Thực tập tốt nghiệp 4 https://docs.google.com/document/d/15cuR9uYJ6AQl-Ghyj7hTZU4DCk8DNSuY/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true
57 ACK0231 Đồ án tốt nghiệp  9 https://docs.google.com/document/d/1-Kd6d1eyE0WY9oiR_EZcSnse3xItxk4g/edit?usp=share_link&ouid=114953393739200193743&rtpof=true&sd=true